3. Publish dịch vụ khách hàng ra internet sử dụng tên miền của Sunteco#

Sunteco cloud hỗ trợ tính năng publish service ra bên ngoài internet sử dụng Sunteco domain, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Container Spinner item

  • Sau khi access vào Sun Container Spinner item, người dùng vào menu App Publishing.

  • Chọn tab Internet Publish (using Sunteco domain)

  • Chọn New Route

Step
  • Sau đó, popup tạo mới Route hiển thị, nhập Route Name và chọn Port Name. Port Name là địa chỉ của port mà container đang chạy Có thể điền Path nếu muốn.

  • Ấn Save để tạo Route

Step
  • Route sau khi tạo mới sẽ được hiển thị lên danh sách.

  • Click chuột vào Location để truy cập vào service.

Step

Result:

Service sẽ được publish ra bên ngoài sử dụng bằng domain của Sunteco. Người dùng có thể truy cập và sử dụng.

Step