Quản lí số lượng POD#

Dịch vụ Sun Container Spinner của Sunteco Cloud giúp khách hàng có thể quản lý, xem thông tin các POD.

Pre-condition

  • Người dùng truy cập vào Sun Container Spinner.

Để xem thông tin và quản lý các POD, người dùng chọn menu Scaling.

Step

Trong màn hình Scaling, người dùng có thể xem danh sách cũng như chi tiết các POD với các trạng thái khác nhau (Creating, Running, Error, CrashLoopBackOff, Complete, Terminating…).

Tại cột Action, chọn Detail POD muốn xem chi tiết. Hoặc nhấp trực tiếp vào POD đó.

Step
  • Detail POD: người dùng có thể xem được cấu hình cũng như là các thông số của các POD cùng lúc.

Step
  • Delete POD: người dùng chọn POD muốn xóa, nhấp vào Delete POD.

Step
  • Sau đó, popup confirm hiển thị, chọn Confirm để xác nhận xóa POD.

Step

Result:

Người dùng có thể quản lý cũng như xem thông tin chi tiết danh sách các POD mong muốn.