Lựa chọn mô hình triển khai#

Phân loại#

Bước đầu tiên khi tạo Sun Container Spinner là lựa chọn loại Spinner phù hợp với đặc trưng của ứng dụng sẽ triển khai. Lựa chọn này rất quan trọng vì nó quyết định behavior của hệ thống với spinner. Phân loại Stateless và Stateful Spinner hướng đến việc phân phối/ quản lý POD của hệ thống phù hợp với ứng dụng của khách hàng: Stateless và Stateful application.

Stateful Application require việc lưu trữ dữ liệu.

Stateless Application có thể không lưu trữ hoặc việc lưu dữ liệu chỉ là tạm thời(ephemeral). Stateless spinner được recommend cho Stateless Applications. Spinner dạng này có thể gắn thêm Persistent Volume hoặc không.

Hiện nay Stateless Spinner có thể gắn thêm Persistent Volume(Vùng nhớ lưu trữ lâu dài) . Volume này sẽ được sử dụng chung giữa các instance(POD) của cùng một spinner, nhiều instance được scale nhưng chỉ có một Persistent.

Attention

Việc nhiều instance cùng trỏ đến một phân vùng lưu trữ có thể dẫn đến tình trạng crash các instance do bị block các luồng đọc ghi dữ liệu. Người dùng cần cân nhắc khi sử dụng tính năng này

So sánh Stateless và Stateful Spinner#

Stateless

Stateful

Recommend cho stateless application

Recommend cho stateful application

Các pod có thể hoán đổi cho nhau

Các pod không thể hoán đổi, mỗi pod có một định danh cố định không thay đổi sau mỗi lần reschedule

Pod id là duy nhất

Pod id được generate thêm phần subfix tuần tự kèm theo tên gốc

Sử dụng chung Persistent Volume giữa các POD hoặc không sử dụng Persistent volume

Mỗi pod sử dụng một Persistent Volume riêng biệt

Scale nhanh

Scale chậm hơn stateless do phải scale cả phân vùng dữ liệu nếu chưa available

Hỗ trợ tính năng Rollback cấu hình Spinner

Chưa hỗ trợ tính năng rollback