3. Hướng dẫn upload image lên Registry Hub

Để upload image lên Registry Hub trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng cần làm những thao tác sau:

Bước 1: Tạo Project (Chi tiết xem tại: Tạo Project trên Registry Hub)

Bước 2: Upload image lên Registry Hub

Mở Windows PowerShell và thực hiện các dòng lệnh sau:

  • Login: nhập thông tin username, password được gửi về email của người dùng sau khi tạo project.

docker login hub.sunteco.io
Step 1
  • Gắn tag vào image:

docker tag local_image hub.sunteco.io/<project name>/<image>:<tag>

vd: docker tag redis hub.sunteco.io/project-name-20231227152221-stc/imagename:latest

  • Push image lên Registry hub:

docker push hub.sunteco.io/<project name>/<image name (đặt bất kỳ)>:<tag>

vd: docker push hub.sunteco.io/project-name-20231227152221-stc/imagename:latest

Step 1

Bước 3: Kiểm tra

Sau khi upload thành công, image sẽ được hiển thị lên hub. Người dùng truy cập vào project chứa image đó để kiểm tra image đã được upload thành công.

Step 1