Upload dữ liệu bằng giao diện Command line#

Người dùng có thể access hệ thống Sun S3 qua các công cụ Http client tool hoặc SDK. Bài viết sau sẽ hướng dẫn upload dữ liệu lên hệ thống Sun S3 thông qua giao diện command line/ terminal.

Pre-condition

  • Hệ điều hành : Ubuntu

  • Cài đặt packet JQ: Json utils ( sudo apt install jq)

  • Có một bucket

  • Có một bộ Sun S3 bucket

Khi bạn đã download Sun S3 Key về.

Di chuyển terminal tới thư mục chứa file sun s3 key.

cd <folder-path-of-sun-s3-key>

Step 1: Create variable#

Tạo các variable: SECRET, ACCESS, TIMESTAMP

Tạo SECRET variable

SECRET=`cat access-key-20230328154936.json | jq -r '.secretKey'`

Tạo ACCESS variable

ACCESS=`cat access-key-20230328154936.json | jq -r '.accessKey'`

Tạo TIMESTAMP variable

TIMESTAMP=`date +%s`

Kiểm tra lại:

echo $SECRET && echo $ACCESS && echo $TIMESTAMP

Khi này màn hình sẽ show ra value của các biến đã được set

Step

Step 2: Create Api-key#

Create Hashed key

HASHED=`printf $SECRET:$TIMESTAMP | sha256sum | cut -d " " -f 1`

Create api key

API_KEY=`printf $ACCESS:$TIMESTAMP:$HASHED | base64 -w 0`

Step 4: Upload file#

Thay filename bằng tên file của bạn.

curl -d @filename -X PUT $UPLOADURL

Result:

File đã được upload lên Sun S3 thành công.

Chúng ta có thể kiểm tra tại dashboard.

Step