Sun S3#

Overview S3#

Sun S3 ( Sun Simple Storage Service ) là dịch vụ lưu trữ dữ liệu dạng object storage với một số tính năng như cung cấp khả năng mở rộng nhanh chóng, tính sẵn sàng cao, dữ liệu được bảo mật. Các object được lưu trữ phẳng bên trong một kho dữ liệu duy nhất (không giống cách lưu trữ cây thư mục truyền thống như file storage). Các thư mục (Folder) vẫn được tổ chức trên giao diện visualize để dễ tương tác, thực chất Folder thể hiện qua các tiền tố (Prefix) trong các Object Key.

Sun S3 được phân cấp thành 3 cấp quản lý: Người dùng cần tạo Pool để chứa các Bucket, trong Bucket sẽ chứa các Object.

Step 1

Pool là đối tượng abstract thể hiện cho thuê bao dịch vụ Sun S3 . Các chức năng của S3 pool

  • Plan and Subscription

  • Capacity and limitation

  • Manage Buckets

  • Manage Objects

  • Manage ACL

Sun S3 có nhiều lớp lưu trữ nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau và tối ưu chi phí như: gói Hot, Warm, Cold tương đương với các mức độ thường xuyên truy cập dữ liệu.

Các trường hợp sử dụng phổ biến của Sun S3 Storage#

Sun S3 cung cấp sẵn interface giao tiếp qua phương thức như Rest API. Ngoài ra Sun S3 cũng tương thích với các phương thức tương tự AWS S3 như Programing language SDK, Command line tool. Nên S3 storage có thể được sử dụng như là kho lưu trữ cho các ứng dụng phần mềm, các job tự động sao lưu dữ liệu từ các máy chủ hoặc máy cá nhân, hoặc cũng có thể được sử dụng như một kho lưu trữ file cá nhân nếu kết hợp với các ứng dụng hỗ trợ UI như S3 browser.

Một số mục đích lưu trữ khác:

  • Lưu trữ các dữ liệu của người dùng như hình ảnh, video, documents cho mục đích cá nhân hoặc cho website.

  • Backup dữ liệu.

  • Hosting một trang web tĩnh.

  • Lưu trữ dữ liệu về tài chính dùng cho data lake…

Các phương thức connect đến S3 Storage:#