Sun Container Spinner#

Dịch vụ Sun Container Spinner tính tiền theo hình thức Pay as you go (PAYG) tức là phí sử dụng được tính theo mức sử dụng thực tế (dùng đến đâu trả tiền đến đó).

Cách tính giá Sun Container Spinner#

 • Cước phí được tính theo mức sử dụng thực tế (dùng đến đâu trả tiền đến đấy).

 • Cước phí tổng dựa trên tổng số tài nguyên sử dụng

  • CPU

  • RAM

  • Persistent Volume

  • Temporary Storage

 • Cước phí được trừ từ số dư của khách hàng sau mỗi giờ sử dụng

 • Lượng tài nguyên sử dụng được tính toán chính xác đến từng block 5 phút, lượng tài nguyên sử dụng được tính bằng lượng sử dụng thực tế, thường là số tài nguyên đăng kí * số lượng Replica(POD) đối với các tài nguyên có thể scale.

 • Đơn vị thời gian để tính cước phí là các block 1 giờ, lượng sử dụng trên một giờ được tính bằng tổng lượng tài nguyên tiêu thụ trên các block 5 phút / số lượng các block 5 phút(trung bình cộng)

 • Cước phí 1 giờ sử dụng bằng tổng cước phí các loại tài nguyên sử dụng trong giờ đó

Ví dụ sau sẽ tính toán cước phí khách hàng phải trả, lấy ví dụ với CPU và RAM, các tài nguyên khác được tính tương tự. 2RAM ~ 2 GB RAM

Sun Container Spinner của khách hàng có 2 Container với cấu hình lần lượt là 1CPU/2RAM và 3CPU/6RAM và Spinner này chạy với 1 POD( một instance duy nhất )

Trong 45 phút đầu tiên của giờ hệ thống chạy bình thường với cấu hình đăng kí, Trong 15 phút sau , hệ thống được cài đặt chạy với 3 POD(3 instances) vì có lượng sử dụng tài nguyên tăng

 • 45 phút đầu tiên gồm 9 block, mỗi block sẽ sử dụng tổng số tài nguyên (1 CPU + 3 CPU) * 1 POD và (2 RAM +6 RAM) * 1POD = 4CPU/ 8RAM

 • 15 phút sau gồm 3 block, mỗi block sẽ sử dụng tổng số tài nguyên (1 CPU + 3 CPU) * 3 POD và (2 RAM +6 RAM) * 3POD = 12CPU/ 24RAM

Số tài nguyên sử dụng trong 1 giờ:

 • CPU: (4 * 9 + 12 * 3)/12 = 6CPU/h

 • RAM: (8 * 9 + 24 * 3)/12 = 12GB RAM/h

Ví dụ đơn giá của CPU là 100đ/h, RAM là 80đ/h. Đơn giá của CPU và RAM có thể thay đổi theo thời điểm và theo cả số lượng sử dụng của khách hàng. Hiện tại đơn giá của CPU và RAM đang là cố định

Cước phí sử dụng trên một giờ = 6 * 100 + 80 * 12 = 1560 đ/ giờ + thuế VAT nếu có

Cách tính trên dựa trên 2 loại tài nguyên CPU và RAM, trên thực tế Spinner còn sử dụng đến tài nguyên lưu trữ và băng thông. Hiện tại băng thông Sun Container Spinner đang được miễn phí hoàn toàn