1. Tạo Monitor#

Để tạo dịch vụ Sun Monitor trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Vào màn hình Sun Monitor

Bước 1: Ở màn hình Monitor, nhấn New Monitor#

Step

Bước 2: Điền thông tin#

Hệ thống chuyển đến màn hình tạo Monitor, người dùng điền thông tin để tạo Monitor.

  • Nhập Name

Step
  • Chọn Package

Step
  • Chọn Contract Period

Step

Bước 3: Kiểm tra thông tin và khởi tạo#

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng kiểm tra lại thông tin ở sidebar bên phải và ấn CREATE MONITOR để khởi tạo

Step

Result:

Monitor vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách tại màn hình Sun Monitor.

Step