Địa chỉ kết nối

Menu Client connection chứa tất cả các thông tin cần thiết cho việc kết nối hoặc tích hợp Sun Kafka Highway vào ứng dụng của bạn.

Connection configuration

Các key trong phần Connection configuration cũng là các key được sử dụng trong các SDK hoặc command line khi connect đến Sun Kafka Highway

  • bootstrap.server : địa chỉ của broker, sử dụng trong kết nối từ Kafka Client SDK đến Broker

  • REST endpoint: Địa chỉ https của kafka expose các chức năng qua Rest API

  • security.protocol : Security protocal đang áp dụng, mỗi loại protocol yêu cầu các tham số kết nối khác nhau

  • sasl.mechanism: Cơ chế mã hóa của SASL

  • sasl.username: sử dụng trường apiKey trong file api_key.json

  • sasl.pasword: sử dụng trường apiSecret trong file api_key.json

Cluster API Keys

Màn hình quản lý danh sách API key cho phép xem/sửa/ xóa các API key đã tạo. Quota Số lượng các API được tạo ra tuân theo các gói Sun Kafka Highway khi đăng kí sử dụng.

Client library

Sunteco Cloud cung cấp một số ví dụ connect đến Sun Kafka Highway bằng Kafka client từ một số ngôn ngữ. Kafka client bao gồm 2 phần Producer và Consumer tương ứng với việc handle gửi và đọc message từ Kafka Broker

PRODUCER

LANGUAGE

LIBRARY

SAMPLE PROJECT

Java

Download

Github

.Net

Download

Github

Node

Download

Github

C/C++

Download

Github

CONSUMER

LANGUAGE

LIBRARY

SAMPLE PROJECT

Java

Download

Github

.Net

Download

Github

Node

Download

Github

C/C++

Download

Github