Địa chỉ kết nối#

Menu Client connection chứa tất cả các thông tin cần thiết cho việc kết nối hoặc tích hợp Sun Kafka Highway vào ứng dụng của bạn.

Connection configuration#

Các key trong phần Connection configuration cũng là các key được sử dụng trong các SDK hoặc command line khi connect đến Sun Kafka Highway

  • bootstrap.server : địa chỉ của broker, sử dụng trong kết nối từ Kafka Client SDK đến Broker

  • REST endpoint: Địa chỉ https của kafka expose các chức năng qua Rest API

  • security.protocol : Security protocal đang áp dụng, mỗi loại protocol yêu cầu các tham số kết nối khác nhau

  • sasl.mechanism: Cơ chế mã hóa của SASL

  • sasl.username: sử dụng trường apiKey trong file api_key.json

  • sasl.pasword: sử dụng trường apiSecret trong file api_key.json

Cluster API Keys#

Màn hình quản lý danh sách API key cho phép xem/sửa/ xóa các API key đã tạo. Quota Số lượng các API được tạo ra tuân theo các gói Sun Kafka Highway khi đăng kí sử dụng.

Client library#

Sunteco Cloud cung cấp một số ví dụ connect đến Sun Kafka Highway bằng Kafka client từ một số ngôn ngữ. Kafka client bao gồm 2 phần Producer và Consumer tương ứng với việc handle gửi và đọc message từ Kafka Broker

PRODUCER

LANGUAGE

LIBRARY

SAMPLE PROJECT

Java

Download

Github

.Net

Download

Github

Node

Download

Github

C/C++

Download

Github

CONSUMER

LANGUAGE

LIBRARY

SAMPLE PROJECT

Java

Download

Github

.Net

Download

Github

Node

Download

Github

C/C++

Download

Github