Chỉnh sửa cấu hình CPU/RAM#

Khi cần thay đổi cấu hình Cpu/Ram của các POD, người dùng làm theo các hướng dẫn sau.

Pre-condition

Để thay đổi thông tin Spinner đã triển khai, trước tiên cần:

  • Access vào Workspace.

  • Access vào Sun Spinner item.

Access vào Sun Container Spinner, sau đó vào màn hình Settings, chọn Edit để tiến hành chỉnh sửa thông tin của Spinner.

Step

Thông tin của Spinner được hiển thị tương tự với màn tạo, người dùng thay đổi thông tin cần thiết.

RAMCPU cũng có thể được thay đổi ở màn hình này.

Step

Thay đổi xong, chọn Save.

Step

Result:

Sau khi nhấn Save, Spinner sẽ được reschedule lại với cấu hình mới.