Chỉnh sửa cấu hình CPU/RAM#

Khi cần thay đổi cấu hình Cpu/Ram của các POD, người dùng làm theo các hướng dẫn sau.

Pre-condition

Để thay đổi thông tin Spinner đã triển khai, trước tiên cần:

  • Access vào Workspace.

  • Access vào Sun Spinner item.

Access vào Sun Container Spinner, sau đó Chuyển sang tab COMPUTE.

Step

Thông tin của Spinner được hiển thị tương tự với màn tạo, người dùng thay đổi thông tin cần thiết.

Step

RAMCPU cũng có thể được thay đổi ở màn hình này.

Thay đổi xong, chọn APPLY.

Step

Result:

Sau khi nhấn APPLY, Spinner sẽ được reschedule lại với cấu hình mới.