Sun Kafka Highway

Overview

Sun Kafka Highway là một nền tảng event stream phân tán, được xây dựng dựa trên công nghệ Kafka, với khả năng xử lý hàng trăm nghìn bản tin trên một giây, độ tin cậy cao, độ trễ thấp. Kafka (Sun Kafka Highway) đã trở thành tiêu chuẩn cho nền tảng event streaming.

Sun Kafka Highway như một chiếc ô tô với động cơ là Kafka

Sun Kafka Highway là dịch vụ Kafka managed service. Được xây dựng trên mô hình có performance ổn định nhất , Sun Kafka Highway được triển khai trên một hoặc nhiều broker với khả năng chịu tải và tốc độ cao. Ngoài ra việc cài đặt, vận hành và maintain hệ thống không đòi hỏi kiến thức quá chuyên sâu, thứ mà thường nếu tự triển khai Kafka sẽ khó đạt được performance ổn định.

Quick start

  1. Tạo dịch vụ Sun Kafka Highway

  2. Tạo Global Key

  3. Tạo Topic

  4. Truyền tin qua dịch vụ Sun Highway thông qua Kafka