Tạo DNS Record

Pre-condition

 • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

 • Người dùng đã tạo DNS

 • Người dùng đã tạo DNS Zone

Các bước thực hiện

Từ menu Sun DNS, truy cập item đã tạo bằng cách ấn vào tên của DNS hoặc nút ACCESS.

Image

Tại màn hình danh sách DNS Zone, chọn item đã tạo. Ở cột ACTION chọn RECORD SETTING hoặc ấn vào tên DNS ZONE.

Image

Tại màn hình danh sách Record, ấn + NEW RECORD để tạo mới bản ghi.

Image

Điền đầy đủ thông tin cho bản ghi DNS sau đó chọn dấu tick xanh để tạo record.

1. Với DNS type A:

 • Record Type: A

 • Record Name: @ cho root domain hoặc subdomain

 • Value: Địa chỉ IPv4 đích (Ví dụ: 192.168.0.1)

 • TTL: Thời gian để bản ghi có hiệu lực

2. Với DNS type AAAA:

 • Record Type: AAAA

 • Record Name: @ cho root domain hoặc subdomain

 • Value: Địa chỉ IPv6 đích (Ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)

 • TTL: Thời gian để bản ghi có hiệu lực

3. Với DNS type CNAME:

 • Record Type: CNAME

 • Record Name: @ cho root domain hoặc subdomain

 • Value: Địa chỉ đích (Ví dụ: example.app)

 • TTL: Thời gian để bản ghi có hiệu lực

4. Với DNS type MX (Mail Exchange)

 • Record Type: MX (Mail Exchange)

 • Record Name: @ cho root domain hoặc subdomain

 • Value: Priority và Địa chỉ mail server (cách nhau bằng dấu cách) (Ví dụ: 1 mailhost1.example.com)

 • TTL: Thời gian để bản ghi có hiệu lực

5. Với DNS type TXT (Text)

 • Record Type: TXT (Text)

 • Record Name: @ cho root domain hoặc subdomain

 • Value: Đoạn text bất kỳ (Ví dụ: Hello Vietnam)

 • TTL: Thời gian để bản ghi có hiệu lực

Image

Result

Sau khi tạo thành công, bản ghi DNS sẽ hiển thị trong danh sách.

Image