Xóa dịch vụ#

Attention

Sun Container Spinner sẽ bị xóa và không thể khôi phục, hãy chắc chắn khi sử dụng tính năng này

Pre-condition

  • Truy cập vào một spinner item

Sau khi truy cập vào Workspace, tại màn hình App & Service. Chọn “…” tại service cần xóa, nhấn Delete.

Step

Sau khi nhấn Delete, popup confirm xóa hiển thị, nhập tên cluster và nhấp Confirm để xác nhận xóa service.

Step

Result:

Sau khi đã xác nhận xóa, hệ thống sẽ tự động xóa service của người dùng.

Step