Edit DNS Record

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

  • Người dùng đã tạo DNS

Các bước thực hiện

Từ menu Sun DNS, truy cập item đã tạo bằng cách ấn vào tên của DNS hoặc nút ACCESS.

Image

Tại màn hình danh sách DNS Zone, chọn item đã tạo. Ở cột ACTION chọn RECORD SETTING hoặc ấn vào tên DNS ZONE.

Image

Tại màn hình danh sách DNS Record, tại bản ghi muốn chỉnh sửa, ấn icon bút chì để edit.

Image

Thay đổi các thông tin tương tự như khi khởi tạo

Image

Sau khi thay đổi thông số, người dùng ấn nút tick xanh để lưu lại cài đặt

Result

Sau khi edit thành công, bản ghi DNS sau khi cập nhật sẽ hiển thị trong danh sách.

Image