Gắn Floating IP#

Sunteco Cloud hỗ trợ người sử dụng attach một Floating IP vào một instance.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Networks/Floating IPs

  • Có sẵn VM để attach IP vào

  • Có sẵn Floating IP chưa gắn vào VM nào

Trong màn hình Floating IP, người sử dụng chọn IP có status là available để có thể attach vào instance.

Step

Bước 1: Chọn Action/Attach IP#

Step

Bước 2: Chọn Product Type#

Step

Bước 3: Chọn Resource#

Step

Bước 4: Lưu lại cài đặt#

Sau khi đã chọn VM để gắn IP, người sử dụng ấn nút Attach để lưu lại cài đặt.

Step

Result:

Sau khi gắn IP vào instance, tại màn Floating IP list, thông tin về VM chứa IP được hiển thị ở cột ATTACH TO và trạng thái của IP đã gắn chuyển thành in_use.

Step