Chức năng Log

Trong dịch vụ Sun Spinner, Sunteco Cloud cung cấp cho khách hàng inspect Log của container. Điều này cho phép nhà phát triển theo dõi quá trình hoạt động của ứng dụng.

Pre-condition

  • Truy cập vào một spinner item

Để sử dụng chức năng Log, người dùng truy cập vào tab Logs của Spinner.

Step

Bước 1: Chọn Pod

Tại dropdown Pod, danh sách tất cả các instance được hiển thị. Giá trị mặc định là Pod được tạo ra cuối cùng trong quá trình khởi tạo.

Người sử dụng chọn giá trị Pod mong muốn.

Step

Bước 2: Chọn Container

Dropdown Container chứa tất cả các giá trị container của Spinner. Mặc định hệ thống lấy giá trị container đầu tiên.

Người dùng chọn giá trị Container mong muốn. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả log trong đơn vị tính toán được chọn.

Step

Bước 3. Kiểm tra

Sau khi lựa chọn Pod và Container, hệ thống sẽ hiển thị Logs tương ứng.

Step

Result:

Ngoài khả năng xem lại log của container, hệ thống cũng cung cấp tính năng download để người sử dụng có thể tải về toàn bộ file Log dưới dạng text.