Thay đổi biến môi trường#

Để hoàn thành thiết lập một Spinner, Hệ thống hỗ trợ người dùng cấu hình các biến môi trường theo nhiều định dạng từ nguồn config.

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Có ít nhất một Sun Container Spinner.

Tại màn hình Container Spinner List, người dùng truy cập vào Spinner cần xem thông tin.

Step

Sau khi truy cập Spinner, vào tab Environments. Tại đây, người dùng xem được thông tin environment và chỉnh sửa thông tin.

Để chỉnh sửa thông tin, người dùng nhấn vào icon edit tại góc bên phải màn hình của tab Environments.

Step

I. Thay đổi giá trị#

Để thay đổi một giá trị, người dùng chọn đến dòng chứa biến muốn thay đổi và tiến hành chỉnh sửa.

Step

Sau khi đã thay đổi các biến môi trường như mong muốn, người dùng lưu lại thay đổi bằng cách ấn nút SAVE.

Step

II. Xóa giá trị#

Để xóa một giá trị, người dùng ấn vào nút xóa tương ứng.

Step

Sau khi đã xóa các biến môi trường như mong muốn, người dùng ấn nút SAVE để ghi nhận thay đổi.

Step

III. Thêm mới giá trị#

Bước 1: Chọn phương thức thêm biến mới#

Hệ thống cung cấp ba tùy chọn để người sử dụng thêm các biến môi trường:

  • Add a new variable

  • Add from Secret or ConfigMap

  • Add all from Secret or ConfigMap

Step

Bước 2: Thêm giá trị cho biến môi trường#

2.1. Với tùy chọn Add new variable

Người dùng ấn vào nút ‘New variable’. Hệ thống sẽ thêm một dòng trống mới.

Step

Người dùng thêm một hoặc nhiều biến môi trường mong muốn.

Step

2.2. Với tùy chọn Add from Secret or ConfigMap

Người dùng ấn vào nút ‘Secret or ConfigMap’

Step

Sau khi nhập tên biến, người dùng chọn resource. Hệ thống cung cấp hai loại resource bao gồm:

  • Secret

  • ConfigMap

Mặc định cho workspace mới, danh sách resource sẽ trống. Người dùng tạo Secret hay ConfigMap bằng nút ‘+ New Secret or ConfigMap’. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang tạo Secret hoặc ConfigMap.

Step

2.2.1. Secret Resource

Sau khi chọn Secret item, người dùng tiếp tục chọn key.

Step

2.2.2. ConfigMap Resource

Sau khi chọn ConfigMap item, người dùng tiếp tục chọn key.

Step

2.3. Với tùy chọn Add All Secret or ConfigMap#

Người dùng ấn vào nút ‘+ All Secret or ConfigMap’. Hệ thống sẽ thêm một dòng trống mới.

Step

Tương tự như việc thêm từng item của Secret or ConfigMap, người sử dụng tiến hành chọn resource item mong muốn. Hệ thống sẽ tự động thêm tất cả các key chứa trong resource item đó.

Step

Bước 3: Kết thúc quá trình thêm biến môi trường#

Sau khi đã thêm các biến môi trường như mong muốn, người dùng kết thúc bằng cách ấn nút SAVE.

Step

Result:

Hệ thống ghi nhận và lưu lại tất cả các giá trị người sử dụng nhập vào với từng biến môi trường. Sau khi ấn save, hệ thống sẽ restart các POD để apply các biến môi trường mới.