Edit Listener#

Để Edit Listener trên nền tảng của Sunteco Cloud, người dùng làm các thao tác sau:

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Load Balancer

Truy cập vào tab Listener của dịch vụ Sun Load Balancer.

Bước 1

Tại màn hình, nhấn Action > Edit.

Bước 1

Popup Edit Listener hiển thị, người dùng chỉnh sửa thông tin bao gồm: Name, Description.

Sau đó, nhấn Confirm để xác nhận chỉnh sửa.

Bước 1

Result:

Sau khi xác nhận, thông tin mới vừa chỉnh sửa sẽ được hiển thị lên danh sách.