Dự tính chi phí dịch vụ#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng estimate cost tùy vào từng cấu hình của spinner.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Tạo Sun Container Spinner#

Chi tiết các bước tạo spinner xem tại: Tạo Sun Container Spinner.

Tại mục Hardware config, người dùng chọn cấu hình CPU, RAM. Giá tiền sẽ được cập nhật tùy vào từng cấu hình tương ứng.

  • Với 0.25 vCPU và 1 GB RAM sẽ có giá là 206.25 VND/hour.

Step
  • Với 1 vCPU và 1 GB RAM sẽ có giá là 330 VND/hour.

Step

Result:

Hệ thống sẽ estimate cost với từng cấu hình khác nhau.