2. Upload dữ liệu với API key

Người dùng có thể access hệ thống Sun S3 qua các công cụ Http client tool hoặc SDK. Bài viết sau sẽ hướng dẫn upload dữ liệu lên hệ thống Sun S3 thông qua công cụ postman.

Pre-condition

  • Đã có pool và bucket

  • Đã có S3 Access Key có quyền Write hoặc Read & Write vào bucket

Bước 1: Generate API Key

Trong bước này, người dùng cần có bộ S3 Access Key. Bộ S3 Access Key có chứa accessKey và secretKey, là hai thông số cần thiết để tạo API Key.

API Key là chuỗi được encode dạng base64 từ chuỗi <accessKey>:<timestamp>:<hashedKey>. Với hashedKey là chuỗi hash SHA256 từ chuỗi <secret>:<timestamp>.

hashedKey = SHA256(<secret>:<timestamp>)
API-key = Base64Encode(<accessKey>:<timestamp>:<hashedKey>)

API Key được tạo thành công, người dùng điền giá trị API Key vào mục “Headers” với Key là “Api-key”.

Step

Bước 3: Upload một object

Sau khi generate thành công upload-link, người dùng thực hiện tiếp tục upload file lên hệ thống. Trong bước này người dùng cần chọn Body type là binary và chọn file.

Note

Dung lượng lớn nhất là 100Mb, Để có thể upload file có dung lượng lớn, có thể xem hướng dẫn dùng SDK hoặc Api List

Step

Result:

Sau khi thực hiện file sẽ được upload và xuất hiện ở trên dashboard.

Step