Upload dữ liệu với API key#

Người dùng có thể access hệ thống Sun S3 qua các công cụ Http client tool hoặc SDK. Bài viết sau sẽ hướng dẫn upload dữ liệu lên hệ thống Sun S3 thông qua công cụ postman.

Pre-condition

  • Đã có pool và bucket

  • Đã có api key, api key có quyền Write hoặc Read & Write vào bucket

Step 1: Import postman json#

Import#

Tải file postman collection và import vào postman

API_KEY_DEMO.postman_collection.json

Setup#

Setup environment variables

  • Tạo environment api-key

Step
  • Tạo variable: api-key, upload-link

Step

Step 2: Generate an API key#

Thực hiện send api đầu tiên để lấy được api-key.

Trong bước này, chúng ta cần có bộ S3 access key để truy cập.

Điền thông tin accessKey và secretKey vào parameter, và thực hiện Send.

Step

Step 4: Upload một object#

Sau khi generate thành công upload-link, chúng ta thực hiện tiếp tục api thứ 3 là upload một file lên hệ thống.

Trong bước này chúng ta cần chọn Body type là binary và chọn file.

Note

Dung lượng lớn nhất là 100Mb, Để có thể upload file có dung lượng lớn, có thể xem hướng dẫn dùng SDK hoặc Api List

Step

Result:

Sau khi thực hiện file sẽ được upload và mang xuất hiện ở trên dashboard.

Step