Renew Floating IP

Sunteco Cloud hỗ trợ người sử dụng cài đặt gia hạn việc Auto renew cho Floating IP.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Networks/Floating IPs

  • Có sẵn Floating IP

Chọn Floating IP để gia hạn.

Step

Bước 1: Chọn Action/Renew IP

Step

Bước 2: Chọn Auto renew

Step

Bước 3: Chọn new period

Step

Bước 4: Xác nhận

Ấn CONFIRM để xác nhận.

Step

Result:

Hệ thống đưa ra thông báo Success sau khi auto renew thành công.

Step