Giám sát trạng thái Topic#

Sunteco Cloud cung cấp Live Monitor giúp người sử dụng theo dõi được các thông tin về luồng thông tin được truyền theo thời gian thực

Pre-condition

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người sử dụng có thể tương tác với các đối tượng trên màn hình.

Bước 1: Vào menu Topics#

Step 1

Bước 2: Chọn một topic trong danh sách để truy cập#

Step 2

Bước 3: Vào màn hình Live Monitor#

Step 3

Thông tin hiển thị bao gồm:

  • Replicated Brokers

  • Partitions

  • Storage Usage (GB)

  • Message rate/s

  • Message list (Bao gồm chức năng tải danh sách message dạng file CSV)

Step 3
  • Data flow

  • Bytes in/out

Step 3
  • Producers data

  • Consumer data

Result:

Màn hình Live Monitor cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về dữ liệu do người sử dụng gửi/nhận thông qua cơ chế kafka sử dụng dịch vụ Sun Kafka Highway.