Xóa Drive#

Để thực hiện xóa Sun Drive, người dùng làm theo các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Vào màn hình Sun Drive.

Bước 1: Vào màn hình Sun Drive. Chọn Action Delete.#

Người dùng truy cập vào màn hình Sun Drive, click action Delete với Drive cần xóa.

Bước 1

Popup confirm xóa Drive hiển thị, người dùng nhập Drive name để xác nhận xóa Drive.

Bước 1

Bước 2: Xác nhận xóa Drive.#

Sau khi đã nhập Drive name. Người dùng nhấn Delete để xóa Drive.

Bước 1

Result:

Sau khi xóa Drive, tại màn hình danh sách Drive, danh sách mới nhất được hiển thị.