Upload Custom Image via URL

Sunteco Cloud hỗ trợ người sử dụng tải lên và quản lý các Image phục vụ việc tạo máy ảo (VM).

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

Từ màn hình dashboard của workspace, người dùng truy cập menu My Image trong thẻ Virtual Machine.

Step

Bước 1: Chọn + UPLOAD IMAGE

Step

Bước 2: Chọn Import URL để upload file từ địa chỉ người dùng mong muốn

Các định dạng hỗ trợ bao gồm:

  • img

  • iso

  • qcow2

Step

Bước 3: Nhập thông tin về Image muốn tải lên

Step

Image Link: Địa chỉ của file mà người dùng muốn đưa vào hệ thống

Format file: Định dạng file mà người dùng muốn lưu trên hệ thống, bao gồm:

  • RAW

  • QCOW2

Image Name: Tên file mà người dùng đặt để hiển thị trên hệ thống

Description: Mô tả về image

Bước 4: Tải lên

Người dùng ấn UPLOAD để tải lên và sau đó chờ việc này hoàn tất. Quá trình tải lên phụ thuộc vào dung lượng file và kết nối giữa máy chủ lưu trữ file và hệ thống của Sunteco Cloud. Dung lượng tối đa cho một Image file là 10 GB.

Result:

Sau khi gắn Image file được tải lên, tại màn Image list, thông tin về Image được hiển thị.

Step