Thay đổi role của người dùng#

Sunteco Cloud cung cấp cho Owner có khả năng chỉnh sửa Role của người dùng khác trong tổ chức.

Pre-condition

  • Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống

  • Người dùng phải mang quyền Owner trong tổ chức

Bước 1: Chọn organization#

Từ menu bên trái, người sử dụng chọn organization mong muốn từ dropdown.

Step

Bước 2: Vào màn hình Access Invitation#

Để vào màn hình này, người dùng ấn chọn nút Role Access trong Menu Collaboration & Team.

Step

Bước 3: Chọn tài nguyên để thay đổi quyền.#

Có ba cấp có thể thay đổi Role:

  • Organization

  • Workspace

  • Cluster (Sun Container Spinner, Sun Kafka Highway…)

Step

Bước 4: Chọn người dùng muốn thay đổi quyền#

Ấn Action/Edit để vào màn hình thay đổi.

Step

Bước 5: Thay đổi và xác nhận#

Chọn Role mới cho người dùng (sử dụng toggle tương ứng) sau đó ấn CONFIRM để xác nhận thay đổi.

Step

Result:

Sau khi thay đổi Role, hệ thống sẽ cập nhật lại Role tương ứng với người dùng theo các cấp của tổ chức.

Step