3. Xóa máy chủ

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 Server.

Có 2 cách để xóa máy chủ (Server), người dùng có thể xóa máy chủ ngay ở màn Server List hoặc khi Access vào Server trên giao diện của Sunteco.

Từ màn Server List, chọn “…” tại Server cần xóa. Nhấp Delete.

Step

Hệ thống sẽ hiển thị popup confirm xóa với 4 option:

  • Xóa tất cả các Disk cùng với Server.

  • Chỉ xóa Server cùng với System Disk

  • Chỉ xóa Server cùng với Data Disk

  • Chỉ xóa Server

Chọn option cần xóa, sau đó nhấp vào Confirm.

Step

Sau khi nhấn Confirm, hệ thống sẽ tiến hành xóa Server khỏi Workspace cho người dùng.

Step

Ngoài ra, người dùng còn có thể xóa Server khi Access vào Server từ giao diện hệ thống.

Access vào Server cần xóa.

Step

Sau khi truy cập vào Server, nhấn Action và chọn Delete.

Step

Result:

Sau khi xóa máy chủ, Server đã xóa sẽ không được hiển thị trên danh sách.

Step