PODs#

Sau khi tạo thành công Sun Container Spinner, bạn sẽ thấy một hoặc nhiều POD được sinh ra để chạy các ứng dụng container. POD mô phỏng một runtime environment bao gồm một hoặc nhiều ứng dụng container và một số tài nguyên được chia sẻ giữa chúng. Số lượng POD được sinh ra bằng với số instance được Sun Container Spinner tạo ra trong quá trình scheduling ứng dụng (manual, automatic ). . Nếu số lượng POD tăng lên (scaling/replication) thì các POD cũng sẽ có số container giống nhau. Cụ thể hơn, nếu setup 2 container cùng chạy trong một Sun Container Spinner thì khi POD được sinh ra, một POD sẽ chứa cả 2 container này.

Quản lý POD#

Sun Container Spinner cung cấp giao diện để quản lý số lượng POD đang được thực thi.

Step
 • POD: POD name

  • Với Dạng No Volume hoặc Shared Volume: unique, mỗi khi pod được sinh ra, tên sẽ có thêm hậu tố bằng các kí tự random

  • Dedicated Volume: sẽ có phần sequence sau mỗi pod name

 • Status: Trạng thái của POD

 • Ready: Số pod ready trên tổng số POD

 • Actions

  • Detail POD: Access vào chi tiết của POD

  • Delete POD: Hệ thống sẽ delete POD được chỉ định và sau đó sẽ kiểm tra cấu hình setup của spinner để reschedule các POD (Scale/recreate).

POD detail#

Giao diện POD detail chia thành các tab với target là POD

 • Metric: Live monitor lượng tiêu thụ tài nguyên của POD

 • Detail: Tình trạng hoạt động của các container bên trong POD

 • Environment: Các environment đang được apply trong từng container

 • Terminal: Cho phép inspect vào từng container và sử dụng các native command line

 • Logs: Realtime logging theo dõi hoạt động của từng container, Hỗ trợ xem current log và previous log (log của phiên bản container start trước đó trong trường hợp container restart lại nhiều lần)

 • History events: Các event trong quá trình hoạt động, từ giai đoạn pull image, booting cho đến các event về crash, reboot. Xem thêm chi tiết các event.