Biến môi trường#

Environment là các biến môi trường được đẩy vào trong container khi các POD được tạo ra. Environment được sử dụng để linh hoạt thay đổi một vài cấu hình của application theo từng môi trường mà developers mong muốn.

Trong mỗi container environment được xác định bởi cặp key/value.

Ưu điểm:

  • Linh hoạt thay đổi cấu hình cho ứng dụng

  • Đảm bảo tính chính xác, Có thể tái sử dụng

Có 2 loại environment source chính

  • Self define : Loại environment mà người dùng tự định nghĩa khi tạo spinner

  • From Secret/ ConfigMap: Người lưu trữ các config trong module Secret/ Confimap và tái sử dụng lại khi tạo spinner. Secret thường sử dụng cho các dữ liệu sensitive

Attention

Environment sẽ không được update ngay lập tức trong spinner khi người dùng sửa giá trị của Secret/ Configmap. Có thể sử dụng tính năng Delete pods (restart POD) để apply các thay đổi.

Ở một nghĩa rộng hơn, environment còn là các thay đổi config value theo từng điều kiện cụ thể của phase build / booting của container. Cách hình thức cấu hình config value của Sun Container Spinner

  • Chức năng setup environment: Dữ liệu sẽ được inject vào trong container tương tự native environment của hệ điều hành

  • Chức năng mount volume: Dữ liệu sẽ được mount vào trong các container directory path dưới dạng file