Tạo Volume Spinner

Để tạo Volume Spinner trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

Người dùng nhấn vào Container Spinner > Volumes ở menu bên trái để đến màn hình Volume Management.

Step

Tại màn hình này, nhấn New Volume để tiến hành tạo Volume Spinner.

Step

Hệ thống chuyển đến màn Tạo Volume cho Spinner. Người dùng nhập các thông tin bao gồm: Volume name, Volume size.

Step

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào Create để tạo Volume cho Spinner.

Result:

Sau khi tạo xong, Volume Spinner sẽ được hiển thị lên danh sách.

Step