Theo dõi tiêu thụ tài nguyên của nhiều máy

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng xem và kiểm tra các thông số Metric CPU và RAM.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ.

Để xem thông số Metric của các Server, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Vào Menu Elastic Compute/Metric để xem thông số của các máy chủ có trong Workspace.

Step

Result:

Xem và quản lý được Metric của các máy chủ.