Tạo Certificate#

Để tạo Certificate cho domain trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition:

  • Đăng nhập hệ thống

Tạo Certificate loại Let’s encrypt#

Người dùng đăng nhập hệ thống, sau đó vào menu Security. Click New Certificate.

Step

Popup tạo mới Certificate hiển thị. Người dùng có thể chọn hệ thống tự generate certificate hoặc sử dụng certificate của mình.

Để sử dụng Certificate do Sunteco generate, người dùng chọn tab Use Let’s Encrypt.

  • Nhập Domain cần gen certificate.

  • Nhập Certificate name

  • Nhập Email. (Người dùng nên nhập email chính xác để hệ thống gửi mail đổi nameserver)

Step

Nhấn Create để hệ thống tiến hành tạo Certificate. Certificate sẽ có trạng thái Pending.

Step

Email hướng dẫn đổi nameserver sẽ được hệ thống gửi về email người dùng nhập. Người dùng đổi nameserver của domain để hệ thống hoàn tất quá trình tạo certificate.

Step

Sau khi đổi nameserver sẽ mất 1 vài thời gian để hệ thống gen certificate. Người dùng vui lòng chờ cho đến khi hoàn tất.

Upload Certificate có sẵn của người dùng#

Để sử dụng certificate của mình, người dùng chọn tab Use your own certificate.

Step
  • Nhập Certificate name

Step
  • Nhập hoặc upload Certificate

Step
  • Nhập hoặc upload Private Key

Step
  • Nhập Domain

Step

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Create để tạo Certificate.

Result:

Certificate được tạo thành công sẽ có trạng thái Active.

Step