Tạo DNS Zone

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

  • Người dùng đã tạo DNS

Các bước thực hiện

Từ menu Sun DNS, truy cập item đã tạo bằng cách ấn vào tên của DNS hoặc nút ACCESS.

Image

Tại màn hình danh sách, ấn + NEW DNS ZONE để tạo mới.

Image

Tại popup tạo DNS ZONE, người dùng nhập domain sau đó ấn ADD để khởi tạo

Image

Result

Sau khi tạo thành công, DNS ZONE đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Image