2. Tạo key truy cập#

Để sử dụng dịch vụ Sun Kafka Highway trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng cần tạo key để có quyền truy cập:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người sử dụng có thể tương tác với các đối tượng trên màn hình.

Bước 1: Vào menu Client connection#

Bước 1

Bước 2: Ấn nút NEW API KEY để có thể tạo mới một key#

Bước 2

Bước 3: Chọn loại key: Có 2 loại: Global và Granular#

  • Chọn Global Access sau đó ấn Next để tiếp tục.

Bước 3

Bước 4: Điền thông tin cơ bản của Key#

Thông tin cơ bản bao gồm:

  • Name (Bắt buộc): Tên của key

  • Description (Tùy chọn): Mô tả về key Người dùng ấn nút OK để thực hiện tạo key.

Bước 4

Attention

Khi pop-up New Global API Key hiện ra, thông tin về Key và Secret cũng được hiển thị. Thông tin này chỉ được hiển thị một lần và sẽ biến mất khi người dùng tắt pop-up hoặc hoàn thành quá trình tạo Key.

Nội dung hai trường Key và Secret cũng được cung cấp qua một file dạng json khi quá trình tạo key hoàn tất (bước tiếp theo).

Người dùng cũng có thể sao chép giá trị của Key và Secret thông qua biểu tượng copy ở bên phải mỗi trường.

Bước 5: Hoàn tất quá trình tạo Key#

Sau khi key được tạo, hệ thống sẽ trả về một file định dạng json chứa các thông tin của key. Nội dung trong file này được khuyến cáo giữ bí mật.

Bước 5

Key vừa tạo cũng được hiển thị trong mục Cluster API Keys

Bước 6

Result:

Sau khi tạo thành công Global Key, key đó sẽ được hiển thị trên hệ thống trong mục Cluster API Keys đồng thời trả về cho người dùng json file chứa các thông tin của key.

Ngoài ra, người dùng có thể chỉnh sửa tên hoặc description của key cũng như xóa key thông qua hai nút Edit và Delete ở bên phải mỗi key item.