Gắn ConfigMaps#

Để sử dụng các dữ liệu không nhạy cảm dạng key-value trong việc cấu hình các biến môi trường, Sunteco Cloud cung cấp các ConfigMaps giúp người dùng khai báo, lưu trữ và sử dụng lại nhiều lần. Tiếp đó, hệ thống cho phép người dùng mount các ConfigMaps đã tạo vào các path trong Sun Spinner.

Pre-condition

  • Người sử dụng ở trong luồng tạo Spinner

Để mount ConfigMaps, người sử dụng chọn menu Container Config/Storage Resource.

Step

Bước 1: Chọn loại mount item là ConfigMaps#

Step

Bước 2: Chọn Resource#

Resource Dropdown đưa ra danh sách toàn bộ ConfigMaps đã được tạo trong hệ thống. Người dùng cũng có thể tạo mới ConfigMaps bằng tùy chọn Create New ConfigMaps.

Step

Bước 3: Chọn kiểu mount#

Bước 3.1: Người dùng chọn All Keys#

Thông tin cần điền sẽ bao gồm Mount Path. Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT.

Step

Bước 3.2: Người sử dụng chọn Specific Key#

Thông tin cần cấu hình bao gồm:

  • Mount Path

  • Sub Path

  • Key

  • Path

  • Mode

Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT và nhiều item bằng nút + ADD ITEM.

Step

Result:

Sau khi mount các ConfigMaps item, người dùng tiến hành deploy spinner để sử dụng dữ liệu chứa trong các ConfigMaps.