Gắn Configmap#

Để sử dụng các dữ liệu không nhạy cảm dạng key-value trong việc cấu hình các biến môi trường, Sunteco Cloud cung cấp các Config Map giúp người dùng khai báo, lưu trữ và sử dụng lại nhiều lần. Tiếp đó, hệ thống cho phép người dùng mount các Config Map đã tạo vào các path trong Sun Container Spinner.

Pre-condition

  • Người sử dụng đang ở bước 2 - Create Spinner

  • Tạo sẵn Config Map trước

Để vào trang mount Config Map , người sử dụng chọn menu Storage resource.

Step

Bước 1: Chọn loại mount item là ConfigMaps#

Step

Bước 2: Chọn Resource#

Resource Dropdown đưa ra danh sách toàn bộ Config Map đã được tạo trong hệ thống.

Step

Bước 3: Chọn kiểu mount#

Bước 3.1: Người dùng chọn All Keys#

Thông tin cần điền sẽ bao gồm Mount Path. Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT.

Step

Bước 3.2: Người sử dụng chọn Specific Key#

Thông tin cần cấu hình bao gồm:

  • Mount Path

  • Sub Path in Volume

  • Key

  • Path

  • Mode

Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT và nhiều item bằng nút + ADD ITEM.

Step

Result:

Sau khi mount các Config Map item, người dùng tiến hành deploy spinner để sử dụng dữ liệu chứa trong các Config Map .