Suspend Spinner

Sunteco Cloud cung cấp tính năng Suspend Spinner, giúp cho người dùng có thể tạm dừng Spinner khi có nhu cầu. Tính năng này tập trung vào việc suspend workload của spinner (container), giúp người dùng control được việc các container có tiếp tục nhận tải hoặc xử lý dữ liệu hay không.

Về mặt kĩ thuật, tính năng suspend đưa số instance của pod về 0, sẽ không có runtime instance nào hoạt động.

Tính năng suspend được support qua hai cách, đó là sử dụng UI và Rest API. Khi sử dụng UI, người dùng cần chủ động chuyển chế độ scale của spinner về manual trước khi suspend. Rest API sẽ support tự động chuyển spinner về manual scale và suspend spinner.

Warning

Với các Spinner sử dụng Dedicated Volume (Các volume scale cùng với pod) khi suspend, số lượng các volume gắn vào pod cũng sẽ bị đưa về 0 (bị xóa). Người dùng cân nhắc khi sử dụng tính năng này.

Một số use-case sử dụng:

  • Tắt tạm thời spinner khi bị tấn công

  • Tắt tạm thời spinner để ngừng nhận các request từ bên ngoài (phục vụ backup, migrate dữ liệu…)

  • Tiết kiệm chi phí

Pre-condition

  • Người dùng truy cập vào Sun Spinner.

Các bước thực hiện

Để sử dụng tính năng Suspend Spinner, người dùng truy cập Spinner.

Bước 1: Thực hiện Suspend Spinner

Click dấu ba chấm “…”, nhấn Pause.

Image

Bước 2: Chuyển Spinner về chế độ Manual Scale

Sau khi nhấn Pause, hệ thống sẽ hiển thị popup, người dùng nhấn Go to Scale để chuyển đến màn hình Scale.

Image

Click Apply để thực hiện chuyển Spinner vể chế độ Manual Scale.

Image

Bước 3: Xác nhận Suspend Spinner

Sau khi đã chuyển về chế độ Manual Scale, người dùng nhấn Pause một lần nữa để xác nhận Suspend Spinner.

Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị popup confirm. Người dùng nhấn Confirm để xác nhận Suspend Spinner.

Image

Result

Sau khi xác nhận Suspend, Spinner sẽ chuyển sang trạng thái Suspended. Người dùng chỉ có thể xem thông tin Spinner, không thể thực hiện các action thêm, sửa, xóa khi chưa Resume Spinner.

Image