Cài đặt Topic#

Overview#

Topic là đơn vị danh mục/kênh mà các bản ghi được lưu trữ và stream. Mặc định Sun Kafka Highway cluster cho phép publish message mà không cần tạo topic trước(tự tạo topic). Cài đặt này có thể được thay đổi bằng cách đặt lại qua giao diện command line.

Các thông số của topic cho phép cài đặt từ giao diện:

  • Topic name: Tên của topic, là duy nhất trong broker

  • Number of partitions: Số lượng partition trên mỗi topic

  • Retention time: Thời gian giữ lại các message tối đa trước khi kafka tự xóa để lưu dữ liệu mới

  • Retention size: Kích thước lưu trữ ondisk của tổng số các message trước khi kafka tự xóa để lưu dữ liệu mới

  • Max message size: Kích thước tối đa của một message được gửi.

  • Cleanup policy: Trong Kafka, các messages trên một topic không bị xóa ngay lập tức ngay sau khi chúng được consumed. Thay vào đó, cấu hình riêng dành cho mỗi mỗi topic sẽ xác định topic này sẽ có bao nhiêu dung lượng lưu trữ message và cách chúng được quản lý như thế nào. Khái niệm làm cho dữ liệu hết hạn còn được gọi là quá trình dọn dẹp (Cleanup) log. Đây là cấu hình ở cấp độ topic. Hệ thống cần hạn chế hạn chế log segment lại để tiếp tục nhận thêm các messages mới. Value delete/ compact