Thay đổi cấu hình Topic#

Trong mỗi một Topic được tạo trên hệ thống, người sử dụng có thể tùy chỉnh các thông số cấu hình mong muốn.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Truy cập vào Sun Kafka Highway item

  • Tồn tại ít nhất một Topic

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người sử dụng có thể tương tác với các đối tượng trên màn hình.

Bước 1: Vào menu Topics#

Step 1

Bước 2: Chọn một topic trong danh sách để truy cập#

Step 2

Bước 3: Chọn tab Config#

Step 3

Bước 4: Thay đổi các thông số trong tab Config#

Step 4

Các thông số có thể thay đổi

  • Retention Size (100MB, 1GB, Infinite)

  • Retention Time (1 week, 1 month, Infinite)

  • Max message size (bytes)

Sau khi thay đổi các thông số như mong muốn, người dùng ấn SAVE để lưu lại cấu hình.

Xem thêm: Ý nghĩa các thông số của Topic.

Result:

Cấu hình mong muốn của người sử dụng được áp dụng cho những lần truyền/nhận tin tiếp theo của Topic.