Mở rộng Volume#

Để đảm bảo nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng, Sunteco Cloud cho phép người dùng mở rộng dung lượng của Volume.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Volume

  • Có sẵn Volume trong Volume list

Trong màn hình Volume, người sử dụng chọn Volume item muốn mở rộng dung lượng.

Tất cả các loại volume đều có khả năng mở rộng mà không phụ thuộc vào trạng thái.

Step

Bước 1: Chọn menu Action/Extend volume#

Step

Bước 2: Thay đổi dung lượng mới#

Người sử dụng điền dung lượng mới vào trường New Size. Giới hạn tối đa là 1024GB.

Step

Bước 3: Lưu lại thay đổi#

Sau khi thay đổi dung lượng mong muốn, người dùng ấn EXTEND để lưu lại thay đổi.

Hệ thống cũng đồng thời hiển thị số tiền phụ trội cho việc mở rộng dung lượng ổ đĩa.

Step

Result:

Sau khi extend volume, tại màn hình Volume List, giá trị dung lượng của Volume item được cập nhật giá trị mới nhất tại cột SIZE.

Step