Sử dụng SSH Keypair để truy cập máy chủ#

Sunteco Cloud cung cấp hai cách kết nối tới máy chủ (server): dùng keypair hoặc dùng password.

Ở bài viết này, Sunteco sẽ hướng dẫn cách kết nối với server bằng cách sử dụng keypair cùng command line.

Sunteco đề xuất các khách hàng nên sử dụng keypair để kết nối với server. Điều này sẽ đảm bảo khả năng bảo mật tốt nhất cho server.

Để kết nối với server, người dùng cần có Public IP của server đó (đã set từ bước tạo server). Cùng với Public IP là username mặc định được gửi về mail của user sau khi tạo xong server và một fie private key có đuôi .pem:

Mở command line và thực hiện thứ tự các dòng lệnh sau:

  • Bước 1: Thiết lập lại quyền của file private key để đảm bảo chỉ có bạn mới có thể đọc nó:

sudo chmod 400 <private_key> 

Ví dụ: sudo chmod 400 sshkey-20230313153734-private-key.pem

  • Bước 2: SSH tới server:

ssh -i <private_key> username@Public_IP

Ví dụ: ssh -i sshkey-20230313153734-private-key.pem ubuntu@103.9.211.76

Sau khi truy cập server bằng keypair thành công, Sunteco khuyến cáo khách hàng nên chặn các truy cập bằng password để hạn chế các truy cập trái phép vào server.