Update Image manual#

Hệ thống của Sunteco Cloud hỗ trợ khách hàng tính năng update image. Cho phép khách hàng có thể tự check và update image mới nhất.

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

Access vào Sun Container Spinner, tại menu bên trái chọn Containers. Sau đó chọn Detail container.

Step

Tại thông tin container, chọn tab Detail để vào màn hình Container Detail.

Step

Ở mục Image Detail, chọn Check update để kiểm tra thông tin image và xác nhận update image.

  • Khi có bản mới được đẩy lên version trên image source người dùng đăng ký.

  • Người dùng nhấn Check update, hệ thống sẽ hiển thị popup thông tin image mới nhất.

  • Nếu người dùng xác nhận update image, chọn Confirm.

Step

Hệ thống sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất cho người dùng.

Result:

Để kiểm tra image đã được update mới nhất chưa, người dùng nhấn lại Check update. Popup hiển thị thông tin image của bạn đã được update mới nhất là thành công.

Step