Update Image manual#

Hệ thống của Sunteco Cloud hỗ trợ khách hàng tính năng update image. Cho phép khách hàng có thể tự check và update image mới nhất.

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

Access vào Sun Spinner, chuyển sang tab IMAGE

Step

Tại thông tin container, ấn nút UPDATE VERSION SHA để kiểm tra cập nhật.

Step

Tại popup Check for updates

  • Khi có bản mới được đẩy lên version trên image source người dùng đăng ký.

  • Người dùng nhấn UPDATE VERSION SHA, hệ thống sẽ hiển thị popup thông tin image mới nhất.

  • Nếu người dùng xác nhận update image, chọn CONFIRM.

Step

Hệ thống sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất cho người dùng. Trong trường hợp không có version mới, popup sẽ hiển thị thông tin image đã ở phiên bản mới nhất.

Result:

Để kiểm tra image đã được update mới nhất chưa, người dùng nhấn lại Check update. Popup hiển thị thông tin image của bạn đã được update mới nhất là thành công.

Step