Detach IP#

Để detach IP cho Load Balancer trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng cần làm theo các thao tác sau:

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Load Balancer

Truy cập vào tab General của dịch vụ Sun Load Balancer.

Image

Nhấn vào Detach.

Image

Popup confirm Detach Public IP hiển thị, người dùng nhấn Confirm để xác nhận Detach IP cho Load Balancer.

Image

Result:

Sau khi xác nhận, IP sẽ được detach ra khỏi Load Balancer.

Image