General

Để xem được thông tin chung của Spinner, người dùng làm các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Có ít nhất một Sun Container Spinner.

Bước 1: Truy cập Spinner

Tại màn hình Container Spinner List, người dùng truy cập vào Spinner cần kiểm tra thông tin.

Step

Bước 2: Xem và chỉnh sửa thông tin General

Sau khi truy cập Spinner, hệ thống hiển thị tab General, tại đây, người dùng xem thông tin Spinner vừa tạo cũng như edit các thông tin General Config.

Để edit General Config, người dùng nhấn vào icon edit ở góc phải màn hình của tab General.

Step

Tại đây, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin General.

Step

Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn Apply để tiến hành update thông tin General Config của Spinner.

Result:

Sau khi update thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin General của Spinner với giá trị vừa cập nhật.