Sử dụng user/password để truy cập máy chủ

Sau khi khởi tạo thành công server, hệ thống Sunteco sẽ tự động gửi thông tin username và password đến email của khách hàng.

Để đảm bảo khả năng bảo mật tốt nhất cho server, Sunteco Cloud khuyến khích sử dụng ssh keypair để kết nối.

Để truy cập tới server bằng cách sử dụng password, chạy dòng lệnh sau đối với máy local chạy linux:

$ ssh username@public_IP

Sau đó, nhập password trong email được gửi về từ hệ thống của Sunteco

Ví dụ: $ ssh ubuntu@103.9.211.76

Sau khi login thành công, đổi password bằng cách chạy dòng lệnh sau:

$ sudo passwd <username>