Thay đổi Subscription#

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Sun S3, user có thể thay đổi được subscription: enable/disable auto renew hoặc thay đổi period cho Pool đã tạo trước đó. Để có thể edit được change subscription, user thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Pre-condition

  • User đã thực hiện tạo mua Pool

Bước 1#

Tại màn detail của Pool, click vào biểu tượng Subscription trên thanh menu.

Step

Bước 2#

User thực hiện thay đổi các thông tin mong muốn:

Step
  • Auto renew: User có thể thay đổi bằng cách click vào biểu tượng check box để thay đổi lại thông tin đã chọn trước đó.

  • Period: User click vào biểu tượng drop down để chọn lại các period theo mong muốn

Note

User cần thay đổi Auto renew trước sau đó field period mới enable lên và user mới có thể thay đổi lại period.

Bước 3#

Sau khi thay đổi xong thông tin, user click vào biểu tượng Update để lưu lại thông tin đã thay đổi

Step

Result:

Thông tin sau khi thay đổi sẽ được hiển thị ngay tại màn hình Subscription và có sẽ hiệu lực sau khi hết chu kỳ hiện tại.

Step