Thay đổi tên dịch vụ#

Để thay đổi tên cluster, người dùng làm theo các thao tác dưới đây:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng có thể tương tác với các đối tượng trên màn hình.

  • Truy cập vào màn hình Settings.

  • Nhập cluster name mới.

  • Ấn nút SAVE để thực hiện thay đổi cluster name.

Step 1

Result:

Sau khi thực hiện thay đổi cluster name, hệ thống sẽ cập nhật và hiển thị lại tên cluster mới sau khi thay đổi.