Xem lịch sử tin nhắn#

Sun Kafka Highway hỗ trợ tính năng xem một số message gần nhất. Để xem được lịch sử các message đã truyền vào topic đó, người dùng cần làm theo các thao tác sau.

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng có thể thao tác với các đối tượng trên màn hình.

Bước 1: Vào màn hình Topics#

Bước 1

Bước 2: Truy cập vào topic cần xem message#

Bước 2
  • Màn hình sau khi truy cập vào topic:

Bước 3
  • Tại đây, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của topic bao gồm lịch sử tất cả các message…

  • Vào tab Message History để xem lịch sử của tất cả các message.

Bước 4

Result:

Tại đây, người dùng có thể xem lịch sử các message đã truyền vào topic đó.