Xóa Rule#

Sunteco Cloud cung cấp khả năng xóa các Rule trong mỗi Security Group.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Security Group

  • Có ít nhất một Security Group

  • Có ít nhất một Rule trong Security Group

Bước 1: Chọn Action/Manage Rules#

Step

Bước 2: Chọn Action/Delete#

Step

Bước 3: Xác nhập xóa#

Người dùng ấn CONFIRM để xác nhận xóa.

Step

Result:

Sau khi xóa Rule, danh sách sẽ cập nhật các item mới nhất.

Step