Manual Scale

Sunteco cloud cung cấp giải pháp scale số POD (instance) để phù hợp với các tình huống sử dụng thực tế.

Pre-condition

  • Người dùng truy cập vào Sun Spinner.

Để sử dụng tính năng Manual Scale, người dùng vào tab Scaling của Spinner. Chọn option Manual Scale.

Step

Người dùng nhập số Scale Number mong muốn. Sau đó nhấn Apply.

Step

Result:

Hệ thống ghi nhận và tiến hành Scale số instance.

Step