General

Dịch vụ cung cấp

Sunteco Cloud định hướng trở thành một hệ sinh thái Cloud toàn diện về dịch vụ và sản phẩm. Các lớp dịch vụ của Sunteco Cloud.

 • Infrastructure as a service(IaaS)

  • Virtual Machine (Sun VM)

  • Object Storage (Sun S3)

  • VM Load Balancer (Sun LB)

  • Network Management (VPC)

  • Private DNS (Sun DNS)

  • Monitor and Alert (Sun Monitor)

 • Platform as a service (PaaS)

  • Sun Spinner(Serverless Containers)

  • Container Registry (Sun Container Registry)

  • Kafka as a Service (Sun Highway)

  • Managed Database (Sun Database)

  • CDN

  • WAF

 • Software as a service (SaaS)

  • Drive File Storage (Sun Drive)

Đối tượng sử dụng

Sunteco Cloud là nền tảng điện toán đám mây cho phép cá nhân và doanh nghiệp xây dựng và triển khai các hệ thống, ứng dụng mà không phải quan tâm đến việc quản lý hạ tầng. Sunteco Cloud cung cấp các dịch vụ thiết yếu như Container, Virtual Machine, Storage, Networking, Message Broker. Doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào xây dựng business của ứng dụng mà không cần tốn chi phí cho việc xây dựng và quản lý hệ thống.

Ngoài các dịch vụ và tài nguyên , Sunteco Cloud cung cấp trải nghiệm vận hành hệ thống hướng đến team/ doanh nghiệp mà vẫn đơn giản với người dùng độc lập. Doanh nghiệp có thể vận hành các dịch vụ Cloud tương tự cách vận hành các phòng ban/ dự án. Sunteco cung cấp nhiều tính năng phụ trợ hơn cho hoạt động B2B, liên hệ trực tiếp để có những ưu đãi tốt nhất.

Phân cấp tài nguyên

Các cấp tổ chức tài nguyên lần lượt bao gồm Organization, Workspace, Service, Independent/ Shared resource.

flowchart A([Organization]) --> B[Workspace] --> C[VPCs] --> D[VM base Services]; B --> E[Spinner Groups] --> F[Serverless Service]; B --> G[Other Services]; A --> H[Shared resource];
 • Organization: Rool level của hệ thống, hướng đến mỗi user sẽ sở hữu những Organization khác nhau, tương đương với cấp company hoặc organization trên thực tế

 • Workspace: Đây là không gian làm việc của người sử dụng, người dùng có thể triển khai Workspace tương đương với cấp độ dự án trong thực tế

 • VPCs: Đây là các khu vực riêng biệt về network và tài nguyên/ dịch vụ nằm trong network của VPC. Các tài nguyên hoàn toàn được isolate với các VPC khác và các kết nối được quản lý chặt chẽ.

 • Spinner Group: Có vai trò tương tự như Namespace trong K8s trong việc quản lý tài nguyên, dịch vụ dựa trên công nghệ container serverless.

 • Service: Các dịch vụ hạ tầng, nền tảng và ứng dụng chính mà Sunteco Cloud cung cấp.

 • Resource: Các tài nguyên tạo ra từ hệ thống trong quá trình vận hành. Trong một số trường hợp Independent resource/ Shared resource có thể trực thuộc tầng Service hoặc được chia sẻ dùng chung ở các cấp cao hơn.

Ví dụ cho Resource: Domain/ Sub domain, IP, Persistent volume…

Mặc định mỗi user sau khi đăng nhập sẽ thuộc một Organization cá nhân.

Access control and collaboration

Access control cung cấp khả năng cấp quyền truy cập vào dịch vụ và tài nguyên của Sunteco Cloud.

 • Quyền truy cập cho các team member : Mời member mới, quản lý các member được truy cập vào các tính năng trên trang dashboard. Quản lý truy cập member dựa trên RBAC

 • Quyền truy cập vào Service/Application: Mỗi dịch vụ/ ứng dụng có authentication và authorization factor riêng. Ví dụ Sun Kafka Highway API key, S3 Api access, Sun VM ssh key hoặc username/password…

Payment and billing

Sunteco cloud sử dụng balance để thanh toán cho các dịch vụ, balance là đơn vị số dư được nạp vào hệ thống Sunteco Cloud thông qua cổng thanh toán Ngân Lượng, đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Có 3 loại balance bao gồm Main balance, Bonus balance và Trial balance. Các phương thức thanh toán trực tiếp từ thẻ sẽ được phát triển trong thời gian sắp tới.

Với các đơn vị doanh nghiệp(B2B), Sunteco Cloud có hệ thống thanh toán linh hoạt hơn. Doanh nghiệp không cần phải nạp balance trước khi sử dụng dịch vụ, mọi chi phí sẽ được xác định trên lượng sử dụng thực tế sau mỗi tháng. Liên hệ trực tiếp để có những ưu đãi tốt nhất.