Auto Renew Sun S3#

Auto renew là cài đặt hệ thống giúp tự động gia hạn thời gian sử dụng cho dịch vụ. Người dùng cần enable tính năng Auto renew, có thể enable trong hoặc sau khi tạo Pool( tab Subscription).

Trong khi tạo Pool, user enable tính năng Auto renew bằng cách click chọn Auto Renew.

Sau khi tạo Pool, user có thể enable tính năng Auto renew bằng cách click Subscription và enable Auto renew. Nếu user muốn thay đổi cả chu kỳ renew, có thể edit lại period, period được thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ chu kỳ tiếp theo.

Khi ở chế độ Auto renew, trước khi expired chu kỳ sử dụng 3 ngày, hệ thống sẽ renew subscription của dịch vụ cho chu kì sau. Nếu tại thời điểm renew không có đủ balance, hệ thống sẽ chuyển dịch vụ sang quá trình Remind, nếu sau một khoảng thời gian mà không thể renew được dịch vụ, Các tài nguyên sẽ bị thu hồi theo policy của Sunteco Cloud.